Kontakt

    Administratorem danych jest PARTNER Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w dokumencie Polityka prywatności.

    Wyłączny dystrybutor

    Partner Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław

    Partner Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50’000,00 zł. Inspektor ochrony danych: Wiesław Lechowicz, email: iod@partner-parts.pl